Friday, December 12, 2008

Pangako at Batas ng Iskawt

Sa ngalan ng aking dangal, ay gagawain ko ang
aking buong makakaya upang tumupad sa aking
tungkulin sa Diyos, at sa aking bayan ang Republika ng Pilipinas at sumunod sa batas
ng scout. Tumulong sa ibang tao sa lahat
ng pagkakataon, pamalagiing malakas ang
aking katawan, gising ang isipan at marangal
ang asal.

Ang Scout ay:

Mapagkakatiwalaan
Matapat
Matulungin
Mapagkaibigan
Magalang
Mabait
Masunurin
Masaya
Matipid
Matapang
Malinis
Maka-Diyos

No comments: